Het Project

 

Het doel van het AquaSPICE-project is het ontwikkelen en valideren van waterefficiëntiebeheer en optimalisatiemethoden, technologieën en tools, die de procesindustrieën helpen om een doelstelling van bijna nul watervoetafdruk te bereiken, met een minimaal zoetwaterverbruik en watergedragen emissies.
29

Partners

12

Landen

6

Demonstratie Projecten

4

Jaar

11,055,248

Begroting

Hoe zal het AquaSPICE project dit doel bereiken?

Door de werkelijke behoefte van de procesindustrie in zeven landen te analyseren: Duitsland, Nederland, België, Italië, Slovenië, Roemenië en Turkije. AquaSPICE zal haar innovaties met betrekking tot holistisch waterbeheer in de gehele waterketen vooral betrekken op de implementatie van technologieën en praktische uitvoering van waterhergebruik in zes specifieke demonstratieprojecten.

Demonstratie 3: Duurzaam en robuust watersysteem voor de industriezone van Antwerpen bij BASF (Antwerp)

De haven van Antwerpen is de leidende Europese olie- en chemiecluster in Europa en de thuisbasis van belangrijke industriële spelers in de productie van chemicaliën. Door klimaatverandering neemt de verzilting van het dokwater in de haven toe, evenals van de Schelde en het Albertkanaal. De beschikbare hoeveelheid zoetwater neemt af. Het gebied kampt daarmee met toenemende problemen rond het beheer van zoetwatervoorraden – voor drinkwater, industrie en transport (binnenvaart) – zowel in termen van waterkwantiteit als waterkwaliteit. De belanghebbenden in het gebied moeten strategieën ontwikkelen die ervoor zorgen dat waterkwaliteit en schaarste worden meegenomen in beslissingen die de huidige activiteiten beschermen en de bedrijfsgroei ondersteunen. Dit vereist de ontwikkeling van geïntegreerde waterslimme strategieën voor industriële processen die waterrecyclingtechnologieën en realtime slimme monitoring- en beheersystemen demonstreren.
De case study 3 is opgedeeld in twee subcases met duidelijk verschillende doelstellingen: Subcase 1. Antwerpse haven en Albertkanaal – met focus op waterkwaliteitsmonitoring en operationele modellering en Subcase 2. Waterhergebruik en koelwater – met focus op waterhergebruik en alternatieve waterbronnen voor koeling.

De sub-case 1 heeft tot doel een realtime slim monitoring- en managementinformatiesysteem te ontwikkelen voor het monitoren van waterkwantiteit en -kwaliteit om: Watertoewijzingsbeslissingen te beheren (juiste kwaliteit voor juist gebruik); Overschakelen van de huidige watervoorziening naar alternatieve watervoorziening voor industrieel gebruik (koel- en proceswater) tijdens droogteperiodes; Beoordelen van scenario’s voor water- en zoutbalansen op lange termijn om klimaatadaptatiestrategieën te ontwikkelen.

De sub-case 2 heeft tot doel: de effecten van een verbeterde recirculatie van koelwater op de locatie te evalueren en mogelijke toekomstige procesomstandigheden (schaalvorming, vervuiling, corrosie) te onderzoeken, inclusief modellering van het koelsysteem; kennis vergroten over kosteneffectieve behandelingen voor waterhergebruik van RO-concentraat uit de nieuwe productie-installatie voor gedemineraliseerd water; en kennis vergroten van kosteneffectieve behandelingen voor waterhergebruik van procescondensaatstromen en processtromen uit de stoomkrakerinstallatie, voor direct hergebruik of hergebruik na behandeling